Visje, visje, in het water00:44

  • 1,118

Visje, visje, in het water
Visje, visje, in de kom
Visje, visje, kan niet praten
Visje, visje, draai je om

Visje heeft zich omgekeerd,
omgekeerd, omgekeerd
Visje heeft zich omgekeerd,
Dat heeft ie van jou geleerd

Visje heeft zich omgekeerd,
omgekeerd, omgekeerd
Visje heeft zich omgekeerd,
Dat heeft ie van jou geleerd

Daaag visje!

Enjoyed this video?
Visje visje in het water
"No Thanks. Please Close This Box!"